Słownik danych komunikatu elektronicznego
Poziom Znaczniki Krotność Nazwa Format Opis Ograniczenia i inne zależności
Element Atrybuty [Wartość domyślna]
0 mz:komunikat   1 Komunikat   Element główny komunikatu  
xmlns:mz 1 Przestrzeń nazw   Definiuje przestrzeń nazw (namespace) Zawiera stałą wartość:
http://www.csioz.gov.pl/start/xml
 
typ 1 Typ komunikatu 6 znaków (duże litery) Identyfikuje rodzaj przesyłu oraz decyduje o szczegółach składni Przyjmuje wartość “SZP11
wersja 1 Numer wersji Do 2 cyfr + kropka + 2 cyfry Numer wersji komunikatu - może decydować o szczegółach składni Przyjmuje wartość “1.04”
1 mz:producent   0-1 Producent   Element zawierający informacje o producencie oprogramowania, które generuje komunikat  
nazwa 1 Nazwa producenta Do 20 znaków Nazwa producenta i ewentualne inne dane kontaktowe  
wersja 1 Wersja oprogramowania Do 10 znaków Wersja oprogramowania, które wygenerowało przesłany komunikat  
nr 0-1 Numer seryjny Ciąg znaków Numer dodatkowo precyzujący oprogramowanie, które wygenerowało komunikat  
e-adres 0-1 Adres elektroniczny Do 40 znaków Adres elektroniczny, na który można przekazywać informacje związane z problemami dotyczącymi komunikatu  
1 mz:dokument   1 Dokument   Element obejmujący wszystkie dane dotyczące przekazywanego dokumentu  
id 1 Identyfikator dokumentu Litera D i numer (do 9 cyfr) Nadawany przez wysyłającego, unikalny u niego numer dokumentu, pozwalający na jednoznaczną identyfikację dokumentu Ten sam identyfikator dokumentu obejmuje wszystkie fragmenty sprawozdania określonego poprzez numer i okres, którego dotyczy, w elemencie sprawozdanie. Fragmenty te mogą być przesyłane w odrębnych komunikatach.
nr 1 Numer przesłania Numer (cyfry) Kolejny numer przesłania dokumentu o tym samym id Pierwsze przesłanie dokumentu ze sprawozdaniem lub jego częścią za określony okres powinno mieć numer 1; przesłania o kolejnych numerach zawierają uzupełnienia lub korekty dokonywane przed “zamknięciem” bieżącego sprawozdania.
[1]
zakres 0-1 Zakres danych 1 duża litera Określenie czy przekazywane dane stanowią nową całość dokumentu, czy jego fragmenty C – nowa całość dokumentu - należy zastąpić wszystkie dokumenty o mniejszych numerach nr i tym samym id (a więc dotyczących tego samego sprawozdania), całością aktualnego dokumentu;
[C]
  F – fragmenty - przekazane dane są uzupełnieniem lub korektą danych (niezamkniętego sprawozdania), przekazanych w poprzednich dokumentach o tym samym id
tryb 0-1 Tryb przesłania 1 duża litera Określenie, czy przekazywane dane “zamykają” sprawozdanie (są ostatnim fragmentem danych dotyczących sprawozdania), czy też jeszcze nie zamykają go (N) Po otrzymaniu wskaźnika “Z”, odbiorca może traktować sprawozdanie jako kompletne (chyba że nadawca i odbiorca postanowią inaczej). Jeżeli pojawi się konieczność przesłania korekt, odbywa się to poprzez odrębne sprawozdanie korygujące (z nowym id dokumentu).
[N]
  Wskaźnik “N” oznacza, że przekazywanie danych dotyczących bieżącego sprawozdania będzie kontynuowane w kolejnych komunikatach o tym samym id dokumentu.
data 1 Data dokumentu RRRR-MM-DD Data przygotowania dokumentu w postaci komunikatu elektronicznego  
2 mz:nadawca   1 Nadawca dokumentu   Dane nadawcy dokumentu  
3 mz:podmiot   1 Dane identyfikacyjne nadawcy   Dane identyfikujące nadawcę  
typ 0-1 Typ symbolu 1 cyfra Typ symbolu identyfikującego nadawcę 0 - 9 pierwszych cyfr numeru REGON;
[0]
  1 - 12 cyfr (9 cyfr REGON + 3 cyfry id komórki organizac.);
   
  2 - 11 cyfr (9 cyfr REGON + 2 cyfry id jednostki organizac);
   
  9 - inny symbol ustalony między nadawcą a odbiorcą.
symbol 1 Symbol nadawcy   Symbol identyfikujący nadawcę, odpowiedni dla typu symbolu  
2 mz:odbiorca   1 Odbiorca dokumentu   Dane odbiorcy dokumentu  
3 mz:podmiot   1 Dane identyfikacyjne odbiorcy   Dane identyfikujące odbiorcę  
typ 0-1 Typ symbolu 1 cyfra Typ symbolu identyfikującego odbiorcę 0 - 9 pierwszych cyfr numeru REGON;
[0]
  1 - 12 cyfr (9 cyfr REGON + 3 cyfry id komórki organizac.);
   
  2 - 11 cyfr (9 cyfr REGON + 2 cyfry id jednostki organizac);
   
  9 - inny symbol ustalony między nadawcą a odbiorcą.
symbol 1 Symbol odbiorcy   Symbol identyfikujący odbiorcę, odpowiedni dla typu symbolu  
2 mz:sprawozdanie   1 Sprawozdanie   Zestaw danych objętych sprawozdaniem  
symbol 0-1 Symbol sprawozdania Ciąg znaków Uzgodniony między nadawcą i odbiorcą symbol sprawozdania Występuje tylko wtedy, gdy został uzgodniony między stronami.
korekta 0-1 Wskaźnik korekty 1 duża litera Wskaźnik informujący, czy jest to sprawozdanie okresowe (S) czy jego korekta (K) Jeżeli jest to sprawozdanie korygujące, a więc dotyczące “zamkniętego” już sprawozdania okresowego, wskaźnik przyjmuje wartość “K”.
[S]
data 1 Data sprawozdania RRRR-MM-DD Data przygotowania tej części sprawozdania  
3 mz:okres   1 Okres sprawozdawczy   Dane definiujące okres, którego dotyczy sprawozdanie  
typ 0-1 Typ okresu sprawozdawczego 1 duża litera [M] Kod typu okresu sprawozdawczego, którego dotyczą przesyłane dane R - rok, K - kwartał, M - miesiąc, P – pół miesiąca
rok 1 Rok 4 cyfry Rok, w którym zawarty jest okres sprawozdawczy  
nr 1 Numer okresu Do 2 cyfr Numer kolejny okresu w roku (np. dla połówek miesiąca 1-24)  
data-od 0-1 Początek okresu sprawozdawczego RRRR-MM-DD Data pierwszego dnia okresu sprawozdawczego Dla celów kontrolnych
data-do 0-1 Koniec okresu sprawozdawczego RRRR-MM-DD Data ostatniego dnia okresu sprawozdawczego Dla celów kontrolnych
3 mz:komorka-org   0-1 Komórka sprawozdająca   Zestaw danych identyfikujących świadczeniodawcę, którego dotyczy sprawozdanie Jeżeli zostanie określona, to wszystkie dane sprawozdania dotyczą tego świadczeniodawcy, chyba że w ramach elementu mz:usluga zostanie określona inna mz:komorka-org dla tej usługi.
regon 1 Nr REGON 9 lub 14 cyfr 9 lub 14 cyfr numeru REGON Zaleca się 14 znakowy regon
jednostka 0-1 Nr jednostki organizacyjnej 3 cyfry Numer jednostki organizacyjnej ZOZ-u (część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych) Nie musi być określona w tym miejscu – może być sprecyzowana w elemencie mz:usluga.
teryt 0-1 Kod TERYT 7 cyfr Kod TERYT gminy – miejsca prowadzenia działalności jednostki organizacyjnej Nie musi być określony w tym miejscu – może być sprecyzowany w elemencie mz:usluga.
nr 0-1 Nr komórki 3 cyfry Numer komórki organizacyjnej (część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych) Nie musi być określony w tym miejscu – może być sprecyzowany w elemencie mz:usluga.
typ 0-1 Typ komórki organizacyjnej 4 cyfry Kod typu specjalności komórki organizacyjnej (część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych) Nie musi być określony w tym miejscu – może być sprecyzowany w elemencie mz:usluga.
2 mz:pozycja   0-n Pozycja dokumentu   Zestaw danych opisujących pozycję dokumentu Krotność = 0 ma sens wtedy, gdy jest to zamknięcie sprawozdania bez przekazania dodatkowych danych, a więc tryb w mz:dokument powinien mieć wartość “Z”.
id 1 Identyfikator pozycji Litera P i numer (do 9 cyfr) Unikalny nr pozycji w ramach określonego sprawozdania okresowego, chyba że powiązany z trybem U lub P Nawet w trybie U lub P nie może się powtarzać w ramach jednego komunikatu, natomiast może - w różnych komunikatach dotyczących tego samego sprawozdania.
tryb 0-1 Typ przesłania 1 duża litera Określa czy przesyłane dane mają być dopisane, usunięte czy poprawione D - dodanie pozycji;
[D] U - usunięcie pozycji;
  P - poprawienie pozycji dokumentu (zastąpienie poprzedniego zestawu danych o określonym id – nowym)
3 mz:swiadczenie   1 Świadczenie   Zestaw danych charakteryzujących pobyt w szpitalu  
typ 0-1 Typ świadczenia 1 znak Kod typu świadczenia Nie musi wystąpić. Dotyczy zawsze opieki stacjonarnej.
[2]
platnik 0-1 Płatnik 2 cyfry Kod płatnika zgodnie z kartą statystyczną szpitalną Gdy płatnikiem jest kasa chorych może nie wystąpić, gdyż kasa jest określona jako mz:ubezpieczenie w elemencie mz:pacjent.
4 mz:zlecenie   0-1 Zlecenie   Zestaw danych charakteryzujących fazę zlecenia świadczenia  
data 1 Data wystawienia RRRR-MM-DD Data wystawienia skierowania  
5 mz:komorka-org   0-1 Komórka organizacyjna   Dane identyfikujące świadczeniodawcę lub jego komórkę organizacyjną, w której zlecono wykonanie świadczenia  
regon 1 Nr REGON 9 cyfr Pierwsze 9 cyfr numeru REGON  
nr 0-1 Nr komórki 3 cyfry Nr komórki organizacyjnej  
4 mz:pacjent   1 Pacjent   Zestaw danych związanych z pacjentem, któremu udzielono świadczenia  
Czas_p 0-1 Czas przygotowania danych pacjenta 4 cyfry liczony w minutach  
Czas_w 0-1 Czas wprowadzenia danych pacjenta 4 cyfry liczony w minutach  
5 mz:ubezpieczenie   1 Ubezpieczenie pacjenta      
kod-kasy 1 Kod kasy chorych 2 cyfry Identyfikator kasy chorych, w której ubezpieczony jest pacjent  
5 mz:pacjent-stat   1 Dane demograficzne   Zestaw danych o pacjencie dla analiz statystycznych  
urodz 1 Data urodzenia RRRR-MM-DD Data urodzenia pacjenta  
plec 1 Płeć pacjenta 1 znak Oznaczenie płci pacjenta  
teryt 1 Gmina zamieszkania 7 cyfr Kod TERYT gminy miejsca zamieszkania pacjenta  
4 mz:ksiega   0-1 Dane księgi przyjęć   Numery z księgi przyjęć dotyczące świadczenia  
rok 1 Rok księgi 4 cyfry Rok, którego dotyczą numery  
nr 0-1 Nr księgi 2 cyfry [00] Nr księgi przyjęć u świadczeniodawcy  
poz 1 Nr w księdze Do 5 cyfr Numer pozycji w księdze przyjęć  
nr-dziecka 0-1 Nr dziecka 1 cyfra Nr kolejny urodzonego dziecka  
Karmienie-piersia 0-1 Karmienie piersią 1 cyfra Czy był karmiony piersią  
    Przedwczesnie-urodzony 0-1 Dziecko przedwcześnie urodzone 1 cyfra Czy dziecko przedwcześnie urodzone  
4 mz:kolejka   0-1 Dane księgi oczekujących   Dane związane z księgą oczekujących  
data 1 Data zapisu RRRR-MM-DD Data wpisania do księgi oczekujących  
4 mz:przyjęcie   0-1 Przyjęcie   Dane dotyczące fazy przyjęcia  
data 1 Data przyjęcia RRRR-MM-DD Data przyjęcia do szpitala Zgodna z datą rozpoczęcia pierwszego pobytu na oddziale (mz:usługa)
tryb 1 Tryb przyjęcia 2 cyfry Tryb przyjęcia do szpitala  
4 mz:wypis   0-1 Wypis   Dane dotyczące fazy wypisu  
data 1 Data wypisu RRRR-MM-DD Data wypisu ze szpitala Zgodna z datą zakończenia ostatniego pobytu na oddziale (mz:usługa)
tryb 1 Tryb wypisu 2 cyfry Tryb wypisu ze szpitala  
5 mz:przyczyna-zgonu   0-1 Przyczyny medyczne zgonu   Zestaw przyczyn dotyczących zgonu Tylko jeżeli nastąpił zgon pacjenta.
bezposrednia 1 Bezpośrednia przyczyna zgonu 4 znaki Kod określający bezpośrednią przyczynę zgonu  
wtorna 0-1 Wtórna przyczyna zgonu 4 znaki Kod określający wtórną przyczynę zgonu  
wyjsciowa 0-1 Wyjściowa przyczyna zgonu 4 znaki Kod określający wyjściową przyczynę zgonu  
4 mz:usluga   1-n Usługa   Zestaw danych związanych z pobytem na oddziale  
data 1 Data rozpoczęcia usługi RRRR-MM-DD Data przyjęcia na oddział  
data-do 1 Data zakończenia usługi RRRR-MM-DD Data wypisu z oddziału  
kod 0-1 Kod rejestrowy 1 cyfra + kropka + Kod jednostkowego świadczenia zdrowotnego  
do 4 cyfr
[1.1]
5 mz:komorka-org   0-1 Komórka organizacyjna   Dane szczegółowe identyfikujące świadczeniodawcę Muszą wystąpić, jeżeli nie określono ich w elemencie mz:sprawozdanie.
Mogą wystąpić, jeżeli inne niż określono w elemencie mz:sprawozdanie.
regon 0-1 Nr REGON 9 lub 14 cyfr 9 lub 14  cyfr numeru REGON Występuje tylko wtedy, gdy nie określono go w elemencie mz:sprawozdanie. Zaleca się 14 cyfr
jednostka 0-1 Nr jednostki organizacyjnej 3 cyfry Numer jednostki organizacyjnej ZOZ-u (część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych) Występuje wtedy, gdy nie określono go w mz:sprawozdanie lub gdy inny niż w mz:sprawozdanie
teryt 0-1 Kod TERYT 7 cyfr Kod TERYT gminy – miejsca prowadzenia działalności jednostki organizacyjnej Występuje wtedy, gdy nie określono go w mz:sprawozdanie lub gdy inny niż w mz:sprawozdanie
nr 0-1 Nr komórki 3 cyfry Nr komórki organizacyjnej Występuje wtedy, gdy nie określono go w mz:sprawozdanie lub gdy inny niż w mz:sprawozdanie
typ 0-1 Typ komórki organizacyjnej 4 cyfry Kod typu specjalności komórki organizacyjnej (część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych) Występuje wtedy, gdy nie określono go w mz:sprawozdanie lub gdy inny niż w mz:sprawozdanie
5 mz:przyczyna   1 Przyczyna medyczna   Przyczyna medyczna udzielenia świadczenia  
katalog 0-1 Kod katalogu przyczyn 2 znaki Kod klasyfikacji zawierającej kody przyczyn medycznych Na razie wykorzystywany jest wyłącznie katalog o kodzie “10” (ICD-10).
[10]
kod 1 Kod przyczyny 4 znaki Kod przyczyny medycznej  
6 mz:przyczyna-inna   0-n Przyczyna medyczna współistniejąca   Istotne współistniejące przyczyny medyczne udzielenia świadczenia  
typ 0-1 Typ współprzyczyny 1 cyfra Kod określający, czego dotyczy współprzyczyna medyczna 0-choroba współistniejąca,
[0] 1-przyczyna urazu,
  2-kod dodatkowy przyczyny.
katalog 0-1 Kod katalogu przyczyn 2 znaki Kod klasyfikacji zawierającej kody przyczyn medycznych Na razie wykorzystywany jest wyłącznie katalog o kodzie “10” (ICD-10).
[10]
kod 1 Kod przyczyny 4 znaki Kod przyczyny medycznej określanej oprócz przyczyny zasadniczej  
5 mz:procedura   0-n Procedura medyczna   Zestaw danych opisujących procedurę medyczną wykonaną w ramach hospitalizacji  
katalog 0-1 Katalog kodu procedury 2 znaki Kod katalogu, z którego pochodzi kod procedury medycznej  
[09] lub [05]
kod 1 Kod procedury do 8 cyfr Kod wykonanej procedury  
ilosc 0-1 Ilość powtórzeń liczba [1] Liczba powtórzeń procedury o określonym kodzie  
 
Objaśnienia:
1. RRRR-MM-DD jest formatem daty, w którym pierwsze cztery cyfry oznaczają rok, dwie następne – numer miesiąca w roku, a dwie ostatnie – numer dnia w miesiącu,
2. Sposób zapisu danych w strukturze określonej przez powyższe elementy i atrybuty jest zgodny z zasadami języka XML wersja 1.0.